Home

Infrastrukturproposition 2022

Ny infrastrukturproposition presenterad - Regeringen

I infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (2016/17:21) föreslås de ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2018-2029 öka kraftigt. Det innebär en satsning på drift och underhåll men också på nyinvesteringar Regeringens infrastrukturproposition för 2018-2029 Torsdagen 6/10 presenterade regeringen sin infrastrukturproposition för 2018-2029. I denna långsiktiga infrastrukturplan är det ett tydligt fokus på tågtransporter, och mer gods på järnväg. I marginalen nämns att även resurserna till vägunderhåll ökar

Regeringens infrastrukturproposition för 2018-2029

622,5 miljarder kronor ska gå till satsningar på den statliga transportinfrastrukturen under perioden 2018- 2029. 125 miljarder kronor av de pengarna ska gå till drift, underhåll och återinvestering i statliga järnvägar, 164 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar och 333,5 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet Ny nationell plan 2018-2029 • Regeringsuppdrag till Trafikverket om inriktningsunderlag: Hur bör utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen inriktas under planperioden för att - givet tillgängliga resurser - ge störst effekt för uppfyllelsen av de transportpolitiska målen Tel: 0771-921 921. Hoppa till: Regeringen lägger fram en infrastrukturproposition med ekonomiska ramar för den kommande nationella planen och länsplanerna. Riksdagen fattar beslut om de ekonomiska ramarna. Efter riksdagens beslut om propositionen får Trafikverket ett regeringsuppdrag att ta fram en nationell plan, innan. Infrastrukturproposition; Nationell plan. Nationell plan 2022-2033. Övriga underlag förslag till nationell plan 2022-2033; Nationell plan 2018-2029; Länsplaner; Genomförandeplan; Verksamhetsplan; Samhällsekonomiskt beslutsunderlag; Frågor och svar; Planerings- och analysmetoder; Planläggningsprocessen; Person- och godstransporter; Samhällsplanering; Finansierin

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 - Sammanställning och läshänvisning Regeringen fastställde den 31 maj 2018 nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029. Fastställelsen gäller Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-202 Regeringen presenterar på fredag sin infrastrukturproposition. Den sätter de ekonomiska ramarna för underhåll och investeringar för väg och järnväg de kommande tolv åren. Den nuvarande ramen för 2018-2029 omfattar 622,5 miljarder kronor i 2017 års penningvärde Den största delen ska gå till järnvägsunderhåll. Senare i höst kommer en infrastrukturproposition för åren 2018-2029, skriver Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP) och Ulla Andersson (V) Arbetet med kommande nationell infrastrukturplanering bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Just nu genomförs den beslutade nationella planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029 med satsningar på totalt över 700 miljarder kronor

Infrastruktur för framtiden Trafikutskottets Betänkande

Trafikverket: Pengarna till underhåll räcker inte. Regeringen lägger många nya miljarder på underhåll i sin infrastrukturproposition. Men pengarna räcker ändå inte till att förhindra att järnväg och vägar blir sämre än i dag, enligt Trafikverket. Regeringen har framhävt hur mycket mer man vill satsa på järnvägsunderhåll i. MÖD 2008:27 och Mark- och miljööverdomstolens domar den 27 mars 2018 i mål nr M 3200-17 och den 12 september 2018 i mål nr M 6855-17). Enligt praxis tillämpas de riktvärden för buller som anges i infrastrukturpropositionen 1996/97:53 för att bedöma om god miljö råder (se a prop. 43 f). Vid bullerstörning från väg innebär det at Propositionsförteckning våren 2021 (pdf 181 kB) Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren men före utgången av 2021. För varje proposition anges. Regeringens proposition 2021/22:25 Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av Prop. personaloptioner i vissa fall 2021/22:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober 2021 Stefan Löfven Åsa Lindhagen Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen

Regeringen säger ja till höghastighetstågen. Det var ett av budskapen i samband med att regeringen presenterade sin infrastrukturproposition för planperioden 2018-2029. Dessutom höjer regeringen anslagen för drift och underhåll av järnvägen med 47 procent, jämfört med nuvarande planperiod 2014-2025 Den 21 maj i år gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen inför planperioden 2018-2029. Regeringens syfte med uppdraget är att hämta in underlag för en proposition med förslag till inriktning för infrastrukturplaneringen och ekonomiska ramar för planperioden C. Information angående infrastrukturproposition 2018-2029 D. Lägesrapport om pris och sortimentstrategin E. Fördjupad information om mål och insatsområden inom programmet Hållbara transporter 2017-2020 F. Information från ledamöter som deltagit i kurser och konferenser m.m. Ulrika Frick Ordförande Tänk på miljö

Infrastruktur för framtiden - Regeringskanslie

I början av oktober presenterade regeringen sin infrastrukturproposition för perioden 2018-2029. Där föreslås ökade investeringar på drygt 100 miljarder kronor, jämfört med den nuvarande. Regeringens infrastrukturproposition, som nu ligger på bordet, når endast upp till en nivå om 0,67 % av BNP år 2018 om resurserna fördelas jämnt över hela perioden. År 2018 saknas därmed cirka 15 miljarder för att hålla infrastrukturinvesteringarna på en rimlig nivå Nya järnvägar för höghastighetståg som ska binda ihop landets tre storstäder via Jönköping finns med i den. Infrastrukturproposition 2021. I maj 2018 fattade sittande regering beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för planperioden, 2018-2029. Infrastruktursatsningarna i den trafikslagsövergripande planen ska bidra till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland,

2018-2029 har ett metodutvecklingsarbete genomförts som innebär att dessa bristbeskriv-ningar ska finnas framme innan arbetet med nästa planrevidering tar sin början. Resultatet redovisas i denna rapport. Utgångspunkten är den transportpolitiska målbilden och att konkretisera den i ett geogra-fiskt perspektiv I infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling (2016/17:21) föreslås de ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2018-2029 öka kraftigt Regeringens infrastrukturproposition 2021 Av: Stefan Nilsson 16 april, 2021 0 1,294 Visningar Regeringen lägger nu fram en proposition med den största ekonomiska. Regeringen fördelade 2018 medel till en strategisk analys angående en ny fast förbindelse över Öresund. Studien har genomförts av det svenska Trafikverket i samarbete med Danska Vejdirektoratet och Transportministeriet Över hundra miljarder mer för väg och järnväg. Stäng. Annons. Regeringen presenterar på fredag sin infrastrukturproposition. Den sätter de ekonomiska ramarna för underhåll och investeringar för väg och järnväg de kommande tolv åren. Den nuvarande ramen för 2018-2029 omfattar 622,5 miljarder kronor i 2017 års penningvärde infrastrukturproposition, i vilken inriktningen för infrastrukturplaneringen 2018-2029 kommer att föreslås. En grundläggande utgångspunkt för uppdraget är att infrastrukturen - som en väsentlig del av transportsystemet - ska planeras, utvecklas och förvaltas så att de

Väg och järnväg får över 100 miljarder kronor mer i regeringens infrastrukturproposition. Den nuvarande ramen för 2018-2029 omfattar 622,5 miljarder kronor i 2017 års penningvärde Infrastrukturproposition Infrastruktur för länsplanerna första halvåret 2018. 3 Förslag till ekonomisk ram 2018-2029 Miljarder kronor, prisnivå 2017 Föreslagen ny ram 2018-2029 Nuvarande plan 2014-2025 Ökning Förändring i % Utveckling av transportsystemet 333,5 277 56,5 20% Vidmakthållande.

Infrastrukturproposition - Trafikverke

Regeringens presentation av infrastrukturproposition. Infrastrukturminister Anna Johansson och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, bjöd i dag 6 oktober in till pressträff i Rosenbad om infrastrukturpropositionen, infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för. Väg och järnväg får över 100 miljarder kronor mer i regeringens infrastrukturproposition. Men det blir inga nya besked om bygget av höghastighetsbanor Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar åren 2022-2033. Det är en ökning med 21 procent jämfört med nuvarande plan. Regeringens nya infrastrukturproposition har förhandlats fram mellan de två rödgröna regeringspartierna S och MP, samt C och L. — Det är den största. I höst lägger regeringen fram sin infrastrukturproposition och 2018 ska ny en nationell transportplan antas. Det uppenbart att Sverige behöver effektivare och mer miljövänlig kollektivtrafik. Det är fullt möjligt att det är smartare att satsa på Hyperloop än höghastighetståg De ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2022-2033 föreslås ligga på 799 miljarder kronor - en ökning på 176,5 miljarder kronor jämfört med perioden 2018-2029. Tillkommande medel som banavgifter och trängselavgifter beräknas uppgå till 77 miljarder kronor, vilket sammantaget ger en ram på 876 miljarder kronor

För ett år sedan lade regeringen fram sin infrastrukturproposition med en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor för satsningar på framförallt järnväg och väg 2018—2029 Läs original. Regeringen presenterade i dag en ny infrastrukturproposition för perioden 2018-2029. Totalt sett aviserar regeringen en plan på 622,5 Mdkr vilket är 100 Mdkr eller knappa 20 procent mer än föregående infrastrukturproposition Idag presenterade Regeringen sin infrastrukturproposition för åren 2018-2029. Stora investeringar i järnvägsunderhåll av befintlig järnväg och ett.. Regeringen ska under det här året komma med en infrastrukturproposition för perioden 2018-2029, där det ska anges vilka satsningar på till exempel väg och järnväg som bör genomföras.

Nationell plan 2022-2033 - Trafikverke

I regeringens infrastrukturproposition för nästa planperiod, 2022-2033, uppgår den ekonomiska ramen till 799 miljarder kronor, vilket motsvarar en. ökning med nästan 30 procent jämfört med perioden 2018-2029. Drygt hälften av summan avser utveckling av transportinfrastruktur, exempelvis. utbyggnad av nya stambanor Regeringens infrastrukturproposition för 2018-2029. Postad 10 oktober, 2016 av by helenschneider. Torsdagen 6/10 presenterade regeringen sin infrastrukturproposition för 2018-2029. I denna långsiktiga infrastrukturplan är det ett tydligt fokus på tågtransporter, oc Infrastrukturproposition hanteras i riksdagen. Publicerad: 31 maj 2021 - 09:16. Den 16 april 2021 presenterade Per Bolund (MP) och Tomas Eneroth (S) regeringens infrastrukturproposition. Den totala ekonomiska ramen för åtgärder gällande transportinfrastruktur uppgick till 799 miljarder för planperioden 2022-2033

Idag presenterade Regeringen sitt förslag till infrastrukturproposition för 2018-2029. Regeringen ställer sig bakom en etappvis utbyggnad av höghastighetsbanan vilket är helt i linje med. En historiskt stor utbyggnad av infrastrukturen i hela Sverige. Regeringen lägger nu fram en infrastrukturproposition på riksdagens bord som innebär den största ekonomiska ramen för infrastruktur någonsin - totalt 876 miljarder de kommande åren. Rätt investeringar i transportinfrastruktur bygger Sverige starkt och hållbart för. Infrastrukturproposition hanteras i riksdagen Publicerad: 31 maj 2021 - 09:16 Den 16 april 2021 presenterade Per Bolund (MP) och Tomas Eneroth (S) regeringens infrastrukturproposition. May 27, 2021. 978 - 91 - 984 671 -5-4

Norrtåg AB » Ny proposition om infrastruktur

Regeringen presenterade under hösten sin infrastrukturproposition för perioden 2018-2029, och kommer efter att riksdagen fastställt inriktning och de ekonomiska ramarna ge Trafikverket respektive länen uppdraget att ta fram förslag till nationell transportplan samt länstransportplaner En infrastrukturproposition för åren 2018-2029 läggs fram i höst.-Betydande investeringar görs i drift och underhåll av väg och järnväg. Järnvägen byggs ut Ny infrastrukturproposition möjliggör åtgärder. Idag presenterade regeringen den nya infrastrukturpropositionen. Den nya propositionen innehåller mer medel till drift, underhåll och investeringar

En hittills okänd rapport som Trafikverket tagit fram - men aldrig presenterat - inför regeringens kommande infrastrukturproposition, visar att tre av tio bilar måste bort från gatorna i Stockholm, Göteborg och Malmö för att Sverige ska klara framtida klimatmål. Jenny Stiernstedt. Uppdaterad 2016-03-03. Publicerad 2016-03-03 För ett år sedan lade regeringen fram sin infrastrukturproposition med en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor för satsningar på framför allt järnväg och väg 2018-2029 Regeringen avser att under våren 2021 ta fram en infrastrukturproposition. I samband med infrastrukturpropositionen kommer också ett direktiv att tas fram till Trafikverket (Nationell plan) och de svenska regionerna prioriteringar att i samverkan arbeta med under planens giltighet 2018-2026

åtgärdsplan 2018-2029 och planen går i sin helhet med ett samhällsekonomiskt underskott. • Nio av tio persontransporter och hälften av godstransporterna går på väg. Ändå föreslås 85 procent av nyinvesteringarna gå till Enligt regeringens infrastrukturproposition uppgår bud. Infrastrukturpolitik på fel spår. BRIEFING PAPER #34 | 800 miljarder ska satsas på infrastruktur de kommande tolv åren, enligt regeringens plan. Men det finns inget underlag som visar att nytta för pengarna har haft någon betydelse för valet av investeringar och planen går i sin helhet med ett samhällsekonomiskt underskott Infrastrukturpropositionen 799 miljarder kronor (mdr) till infrastruktur 2022-2033, vilket kan jämföras med 622,5 mdr 2018-2029. Summorna är dock i 2021 års respektive 2017 års priser. Av de 799.. Regeringens Infrastrukturproposition innehåller dock bara 362 miljarder för vidmakthållande under perioden

Väg och järnväg får 100 miljarder mer i

Mer till investeringar och underhåll av järnväg - DN

 1. Vart fjärde år presenterar regeringen sin infrastrukturproposition. Den nuvarande statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029, uppgår till 622,5 miljarder kronor, varav 333,5 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet,.
 2. Den nuvarande regionala transportplanen för Jönköpings län omfattar åren 2018-2029. Arbetet med att ta fram en regional transportplanplan för åren 2022-33 pågår och planen kommer att remitteras till bland annat länets kommuner under hösten 2021. I arbetet med den regionala transportplanen samverkar Region Jönköpings län löpande.
 3. Planen bygger på regeringens infrastrukturproposition och Trafikverkets kapacitetsutredning Tillägg till vårt tidigare inskickade remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 1) Buller utgör ett mycket störande inslag i Kungliga nationalstadsparken
 4. Senare i höst kommer man att lämna en infrastrukturproposition för åren 2018 - 2029 till riksdagen. Det är en välkommen satsning men det behövs även andra åtgärder. Det svenska järnvägsnätet är ett av Europas mest avreglerade med en mängd aktörer men inget sammanhållet ansvar
 5. ister Tomas Eneroth (S) på en pressträff. TT. Publicerad: 28 jul 2021, 14:30
 6. Regeringens infrastrukturproposition för 2018-2029. Torsdagen 6/10 presenterade regeringen sin infrastrukturproposition för 2018-2029. I denna långsiktiga infrastrukturplan är det ett tydligt fokus på tågtransporter, och mer gods på järnväg. I marginalen nämns att även resurserna till vägunderhåll ökar
 7. Trafikverket upprättar förslaget till nationell plan för transportinfrastruktur utifrån infrastrukturproposition och direktiv från regeringen. Nu går förslaget ut på remiss fram till den 30 november. Regeringen fastställer sedan den nationella planen vilket väntas ske under våren 2018. Läs mer om förslaget på Trafikverkets hemsida

Senare i höst lägger regeringen en infrastrukturproposition för 2018-2029. Pengar kommer in i budgeten för 2019-20 och gör till Trafikverket varav den största delen går till järnvägsunderhåll, enligt en debattartikel på DN Debatt undertecknad av finansmarknadsminister Per Bolund (mp), Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet samt finansminister. Linda Öhrn. Förra hösten klubbades en ny infrastrukturproposition på 622,5 miljarder kronor för perioden 2018 till 2029. På torsdagen presenterade Trafikverket sin plan för hur pengarna ska användas. Orsaken till att myndigheten nu föreslår att snabbtågen ska byggas för en lägre hastighet är att få bättre utväxling på pengarna

Under närperioden 2016-2018 vill regeringen öka drift och underhållet för järnvägen med 1,34 - Det är positivt att Ostlänken lyfts fram i regeringens infrastrukturproposition,. Omvärldsrapporten 2018 är den tredje sedan Trafikverket bildades. De tidigare togs fram 2010 och 2014. transportsystemet, inför regeringens infrastrukturproposition. Syftet är också att bidra till diskussion om framtidsfrågor. Omvärldsrapporten är inte ett uttryc

Infrastrukturpropositionen och nationell plan Skriftlig

 1. En infrastrukturproposition för åren 2018-2029 läggs fram i höst. - Betydande investeringar görs i drift och underhåll av väg och järnväg. Järnvägen byggs ut
 2. Rapporten togs fram av Trafikverket inför regeringens kommande infrastrukturproposition som ska presenteras under nästa år. Propositionen är gällande perioden 2018-2029, med målet att ha en fordonsflotta oberoende av fossila drivmedel till 2030
 3. Trafikverkets senaste Basprognoser publicerades 1 april 2018, och har använts i olika typer av analyser från tillfället då de publicerades fram t o m 14 juni 2020. Prognoserna reviderades den 15 november 2018 på grund av att prognosen från april byggde på investeringar enligt Trafikverkets förslag till ny Nationell plan
 4. Regeringens infrastrukturproposition, som nu ligger på bordet, når endast upp till en nivå om 0,67 % av BNP år 2018 om resurserna fördelas jämnt över hela perioden. År 2018 saknas därmed cirka 15 miljarder för att hålla infrastrukturinvesteringarna på en rimlig nivå

Version 2018-01-18 Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029 Redovisning till Regeringen 31 januari 2018 BILD 448234- teenage-girl-on-a-bicycle . Sida åtgärder ska vara den av riksdagens beslutade infrastrukturproposition Infrastruktur för framtiden (prop. 2016/17:21),. 1 Med justering enligt Trafikverket (2018) PM Nya stambanor - en ny generation järnväg (TRV 2019/29684) avseende framförallt Ostlänken och Göteborg-Borås. 2 Största tillåtna hastighet på banan Regeringens infrastrukturproposition för perioden 2018-2029 har ett samlat in-vesteringsvärde på 700 miljarder, vilket är en ökning med 100 miljarder jämfört med föregående plan som gällde 2014-2025 12 januari 2018 04:00. talade om att stad och land ska hålla ihop lade regeringen en infrastrukturproposition för 2018-2029 i vilken det fattades 25 miljarder kronor i vägunderhåll

Cykeln i regeringens infrastrukturproposition. Här nedanför har jag samlat utdrag från regeringens infrastrukturproposition. Propositionen finns i sin helhet även publicerad på regeringens webbplats. Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktningen på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029 En infrastrukturproposition för perioden 2018-2029 kommer snart att presenteras. Järnvägsnätet ges också 200 miljoner kronor mer till insatser som gör det mer robust. Läs mer: Läs mer: Regeringen ångrar sig om skatt på solel

Inriktningsunderlag för 2018-2029 - Trafikverke

 1. En infrastrukturproposition för åren 2018-2029 läggs fram i höst. Betydande investeringar görs i drift och underhåll av väg och järnväg. Järnvägsnätet byggs ut. Långväga godstransporter ska flyttas från lastbil till tåg och sjöfart
 2. Regeringens infrastrukturproposition anger vilka ramar de vill ge transportinfrastrukturen och vilka prioriteringar de vill göra under perioden 2018-2029.. Ramen föreslås bli 622,5 miljarder kronor, en ökning med 100 miljarder jämfört med nuvarande plan. - De ökade resurser som vi nu föreslår gör det möjligt att stärka infrastrukturen i hela landet men vi lägger även en del av.
 3. Regeringens infrastrukturproposition, som nyligen presenterades, avsätter totalt 799 miljarder kronor under tolv års tid. Inkluderas trängselskatt, vilket innebär en lägre kostnadsökningstakt åren 2020-2021 jämfört med 2018-2019
 4. Regeringsproposition tryggar fortsatt planering av Ostlänken. Idag, fredag den 16 april, presenterade regeringen sin infrastrukturproposition. Propositionen sätter de ekonomiska ramarna för underhåll och investeringar för väg och järnväg de kommande tolv åren, och den nya ramen för 2022-2033 kommer att höjas med 176,5 miljarder kronor
 5. skar stadigt. Enligt Trafikanalys
 6. Väg och järnväg får över 100 miljarder kronor mer i regeringens infrastrukturproposition. Men det blir inga nya besked om bygget av höghastighetsbanor. Regeringen presenterar på fredag sin.

Största ekonomiska ramen någonsin för - Regeringen

 1. ramverket trädde i kraft år 2018. infrastrukturproposition med underlaget som bas skulle kunna innebära att regeringen bryter mot det klimatpolitiska ramverket. Vid sidan av denna sammanfattning kan påpekas att de lästa remissvaren också påpekar riske
 2. Regeringens infrastrukturproposition, som nyligen presenterades, avsätter 799 miljarder kronor över tolv år. vilket innebär en lägre kostnadsökningstakt åren 2020-2021 jämfört med 2018-2019, detta då viss avmattning av kostnadsökningarna sågs under 2020, säger han
 3. infrastrukturproposition. Efter att den beslutats av riksdagen vänta s Regeringen ta fram ett direktiv till regionerna om att revidera länsplanerna. Målet är att en miljoner kronor, så kallade namngivna objekt, för perioden 2018-2026. D
 4. Regeringen väntas besluta om en ny infrastrukturproposition våren 2021 och i samband med det ge regionerna uppdraget att upprätta nya länstransportplaner. Därför börjar nu arbetet med att revidera den nuvarande planen för Sörmland, som antogs 2018 för åren 2018-2029

Det handlar om underlaget till regeringens arbete med att ta fram en infrastrukturproposition för perioden 2018-2029. Trafikverket lämnade sitt underlag till regeringen i november Stäng. Annons. Regeringen presenterar på fredag sin infrastrukturproposition. Den sätter de ekonomiska ramarna för underhåll och investeringar för väg och järnväg de kommande tolv åren. Den nuvarande ramen för 2018-2029 omfattar 622,5 miljarder kronor i 2017 års penningvärd Regeringen lägger många nya miljarder på underhåll i sin infrastrukturproposition. Men pengarna räcker ändå inte till att förhindra att järnväg och vägar blir sämre än i dag, enligt Trafikverket Redan när förra regeringens infrastrukturproposition 2018-2029 presenterades i slutet av 2016 konstaterade vi att planen inte ger något utrymme för avbetalning av infrastrukturskulden på.

Regeringen: Nya stambanor ska bygga

 1. planeringsperiod 2018-2029 var på remiss, Region Skåne yttrade sig 2016-03-31. Yttrandet uttrycker den samlade inriktning som Region Skåne vill se och utgör en grund för kommande arbete. Regeringen har tagit fram en infrastrukturproposition som anger inriktningen för upprättandet av nationell och regional plan
 2. Inriktningsplaneringen utgör det första steget mot en ny nationell plan samt länsplaner och syftar till att ge ett underlag till regeringens infrastrukturproposition. Artikelnr: TVD-6690 Den 25 juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder, 2022-2033 och 2022-2037
 3. Politik ­ Regeringen säger ja till höghastighetstågen. Det var ett av budskapen i samband med att regeringen presenterade sin infrastrukturproposition för planperioden 2018-2029
 4. Infrastrukturskulden behöver åtgärdas omgående. Att förvalta och underhålla vår infrastruktur, är en förutsättning för ett hållbart samhälle, skriver Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen och Tomas Arvidsson, ordförande för Transportindustriförbundets järnvägskommitté, inför regeringens infrastrukturproposition som.
 5. År 2018 saknas cirka 16 miljarder för att hålla infrastrukturinvesteringarna på en rimlig 1-procentignivå. 16 infrastrukturmiljarder extra innebär en sysselsättningseffekt om 25 000 - 30 000 människor ytterligare. Regeringens infrastrukturproposition når inte riktigt hela vägen fram

Regeringens presentation av infrastrukturproposition

40 000 i böter och byte av dragare - TrailerÖver hundra miljarder mer för väg och järnvägSp vågar - fokusering på vågar av hög kvalité till låga priserEn hållbar infrastruktur ska gynna Sverige | Svensk SjöfartUtländska lastbilar sliter våra vägar - bör betala avgiftByggstart för nya stambanan mellan Göteborg och Borås