Home

Rektors ansvar elevhälsa

Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling. Artikeln fokuserar främst på rektors ansvar och ledning inom elevhälsan. Rektor har en huvudroll i styrningen av elevhälsan. I skollagen från 2010 nämns rektor 120 gånger jämfört med 20 gånger från lagen 1985. Monika Törnsén, fil dr, redovisar i den här artikeln resultaten från drygt 150. Där står det bl a att läsa att rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Min tolkning av detta är att hela skolans organisation måste ta sitt avstamp i elevhälsoarbetet Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet

Rektorn har en avgörande roll för att organisera ett effektivt och stabilt barn- och elevhälsoarbete . Det måste prioriteras för att alla barn och elever ska få så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas och lära. Här får du veta mer om hur barn- och elevhälsoteam kan utformas som en del av arbetsorganisationen ansvarig för elevhälsan? I Skollagen (Skollagen, 2 kap. 25§) beskrivs en del av elevhälsans uppdrag som att elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Med detta som utgångspunkt blir också rektors ansvar för elevhälsan kopplat till utbildningsmålen, och därmed en uppenbar del av det pedagogiska ledarskapet Rektors ansvar Rektor ansvarar för att organisera, leda och samordna undervisningen och lokalt elevhälsoteam så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver Rektor ska vara ledamot av EVK och det finns ingen möjlighet för en gymnasiechef eller för en rektor att delegera uppdraget till någon annan än rektor att ingå i konferensen i stället för rektor. JO säger i uttalandet från 1995 att rektor har rätt att utse annan än sig själv som ordförande i elevvårdskonferensen

Rektor har ansvar för utvecklingen av skolans elevhälsoteam. Elevhälsan ser till att såväl enskilda elevers som hela skolans behov uppmärksammas och arbetar för en positiv och harmonisk miljö med lärande i fokus. Skolsjuksköterska. ISGR har en heltidsanställd skolsköterska på vardera Campus rektors ansvar att se till att undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar, särskilt stöd sam Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges rektors ansvar för elevhälsans arbete och för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Det är rektor som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Rektor ska verka för att utveckla utbildningen och därmed också elevhälsan. Rektorn beslutar även om sin enhets inre organisation. 5. I detta ansvar ingår bl.a.

Rektor har ansvar för skolans resultat och ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå målen. Rektor ansvarar för att elevhälsan på skolan organiseras så att de elever som behöver särskilt stöd får det. Rektor beslutar över elevhälsans rutiner och arbetsgång på skolan. 3. Lokala elevhälsoteam 3.3 Rektors ansvar Rektor är ytterst ansvarig för skolans systematiska kvalitetsarbete. Alla medarbetare ska aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet och har därmed eget ansar för att delta i arbetet med uppföljning av mål och resultat. Ansvarar för sin enhets inre organisatio 2.7 Rektors ansvar 8 2.8 Centrala elevhälsans uppdrag (CEH) 9 2.9 Huvudmannens ansvar 10 2.10 Arbetsgång och stödfunktioner vid barn- och elevhälsoarbete 11 Bilagor 12 att det ska finnas en elevhälsa för de barn som går inom förskolans verksamhetsform

Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling

Rektors roll i elevhälsoarbetet Pedagog Värmlan

kompetens är ett arbete där rektor, den samlade elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal tillsammans utvecklar ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt En unik utbildning som ger rektorer och skolledare praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning. Kursen ger också kunskaper om vilka stödinsatser och hälsofrämjande program som har stöd i forskning. Kursen ges digitalt på distans men med internat vid två tillfällen. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning Fortbildning för. Inom rektors ansvarsområde ska det finnas tillgång till ett komplett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet ska under rektors ledning ha huvudansvaret för att elevhälsoarbetet på skolan bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser och lokalt fattade beslut ELEVHÄLSANS ANSVAR • uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärnings-problem Magelungen Utveckling AB är huvudman för skolverksamheten och elevhälsan. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och special-pedagogiska insatser. Dessa funktioner utgör basen i ett elevhälsoteam som led Idag fick jag och en av mina medarbetare, Sofia Tysklind Kling, förmånen att vara med och hålla i en timme inför vår nämnd. Dagen handlade om ledning och stimulans och hur vi anpassar vår undervisning efter det lagkravet. Sofia visade och berättade hur och varför hon arbetar med mini whiteboards. Jag ska övertala henne om att skriva om det här på bloggen, så håll utkik efte

Elevhälsa - SPS

  1. Skolkuratorn ingår under rektors ansvar i skolans elevhälsa. Några av kurator arbetsuppgifter: Genomför stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal med grupper, enskilda elever och vårdnadshavare, Kartlägger och gör bedömning av elevens levnadssituation utifrån ett social
  2. rektors ansvar. Avslutningsvis redovisas organisationen av barn- och elevhälsan i Marks kommun. 2. Elevhälsans arbete för en lärmiljö för alla Elevhälsan ska med sina kompetenser bidra med att skapa goda miljöer som främjar lärande och hälsa. Det innebär bland annat att elevhälsan sk
  3. tillsammans med ansvarig skolsköterska för journalsystemet Cambio Cosmic skriva rutiner för handhavande i journalsystemet. Rektors ansvar är ytterst ansvarig för skolans systematiska kvalitetsarbete för sin enhets inre organisation för att skolans elever får tillgång till elevhälsa
  4. För den medicinska elevhälsan gäller sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL, medan den övriga elevhälsan samt den elevstödjande verksamheten i övrigt lyder under sekretess enligt 23 kap. 2 § OSL. Rektorn får anses höra till den övriga elevstödjande verksamheten och har därför inte utan vidare rätt att ta del av elevhandlingar inom den medicinska elevhälsan

Ett problem är att behålla eller decentralisera elevhälsan till att vara enskild rektors ansvar. Intet ont om rektorer! Det finns många fantastiska rektorer som verkligen förstår att förutsättningen för godkända betyg är att barnen har en psykisk hälsa Rektors ansvar för elevhälsans arbete För varje skolenhet ska det finnas en rektor som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Rektorn ska också verka för att utveckla utbildningen och därmed också elevhälsan. Rektorn beslutar även om sin enhets inre organisation 2.6 Rektorns ansvar. Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor. undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta, ELEVHÄLSANS ANSVAR • uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärnings-problem Magelungen Utveckling AB är huvudman för skolverksamheten och elevhälsan. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och special-pedagogiska insatser. Dessa funktioner utgör basen i ett elevhälsoteam som led

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet framgår också att det är rektors ansvar att undervisningen och elevhälsan utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Rektor spelar en viktig roll i att skapa förutsättningar för elevhälsan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 2) Det andra exemplet kan gälla en elev som har skolsvårigheter och rektor och lärare/övrig elevhälsa antar att det finns svar att lämna om orsakerna från sköterskan. I detta fall efterfrågas uppgifterna av rektor i egenskap av just rektor, utifrån rektors ansvar att se till att eleverna når kunskaraven hållen Elevhälsa som föreslås men helhetstanken betonas inte på samma sätt och sambandet mellan hälsa och lärande är inte lika framträdande. Istället lyfts skolans måluppfyllelse upp och det är fram för allt de elever som inte når målen som ska ha tillgång till Elevhälsa. Rektors ansvar för de elever som inte uppnår måle ansvar och utgör en viktig del av det Vidare handlar det om rektors rörelseutrymme genom ha tillgång till elevhälsan, kunna fatta beslut om den inre organisationen samt vara en aktiv ledare för sitt ansvarsområde. Här kommer även förutsättningen i form av resurstilldelningen som ska ske enlig

En rektors första hundra dagar - barn- och elevhälsa

Ansvar vid nyanställning gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. mot alla skolor på rektors uppdrag ledningen, vilket lett till frågor om rektors ansvar. Detta har också undersökts i studien, hur pedagoger upplever rektors roll i det elevvårdande arbetet samt vilket mandat elevhälsan har på respektive skola. Backlund (a.a.) skriver i sitt slutord att området som berör elevhälsan

Rektors ansvar Rektors ansvar förändrades när skolan kommunaliserades och fick ett nytt upp-drag med styrning från både stat och kommun. I propositionen, Om ansvaret i skolan, föreslås att det skall finnas rektorer som ska leda utbildningen på skolor och rektors ansvarsområde inte får göras större än att rektor kan hålla sig. VÄGLEDNING FÖR ELEVHÄLSAN SOCIALSTYRELSEN OCH SKOLVERKET • En bestämmelse om utredning av frånvaro har införts som bland annat syftar till att främja närvaro i skolan genom att tydliggöra rektors ansvar för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro (se 7 kap. 19 a §, 1 Det är bra, på sätt och vis. Men, varför står det inte att det är rektors ansvar att utforma elevhälsan enligt uppdragsbeskrivningen som finns i skollagen. Att utforma den till att vara främst förebyggande och hälsofrämjande, där en av uppgifterna är att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver mannen ser till att nödvändiga förutsättningar finns. Rektors ansvar innebär att utifrån en systematisk uppföljning vid behov vidta åtgärder för att förbättra studieron genom ett samlat och gemensamt arbete på skolan. Ett sådant arbete bör involvera skolans elevhälsa och säkerställa att lärare int

• Rektors ansvar för elever i behov av särskilt stöd är otydligt. 2.3 Önskemål från verksamheterna Inför utarbetandet av förslag till ny organisation framfördes önskemål om ändrat fokus. Man önskade fokusera på förebyggande insatser och helhetssyn i stället för på problemsökande på individnivå Elevhälsan arbetar förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. När det framkommer att en elev kan vara i behov av särskilt stöd är det rektors ansvar att göra en kartläggning av elevens skolsituation och behov Rektor. Rektor är ansvarig för skolan som helhet, men enligt läroplanerna ska alla som arbetar i skolan verka för alla elevers lärande. Rektors ansvar specificeras ytterligare i läroplanerna. Rektor förväntas som pedagogisk ledare och chef ta ett övergripande ansvar för att skolans verksamhet inriktas mot de nationella målen

rektors ansvar att ställa frågor och försäkra sig om att kvaliteten i lärmiljön och undervisningen är tillräckligt hög, menar Ärlestig (2020). Skolans huvuduppdrag är elevernas måluppfyllelse och vi behövde därför analysera varför kunskapsresultaten inte ökade och vad som krävdes för att det skulle förändras året har arbetat med att lyfta rektors ansvar för elevhälsan och för att arbetet i högre rad ska bedrivas förebyggande och hälsofrämjande. Fördelen med en centralt organiserad elevhälsa är att medarbetares specialistkompetenser kan komma alla elever i organisationen till del. 3.3 Rektors ansvar Ledningssystemet gäller de insatser inom elevhälsan som omfattas av hälso- och sjuk-vårdslagen. Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög pati-entsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet

Vem ansvarar för EVK- kan rektor delegera - Elevhälsa

Förutom rektors ansvar finns en central övergripande organisation för elevhälsan. Den centrala organisationen leds av elevhälsochefen och här finns bl a ledning av den medicinska insatsen. I den centrala organisationen ingår medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA), kvalitetskoordinator, samordningsansvarig skolsköterska och skolläkare Rektors ansvar för elevhälsans arbete Elevhälsan ska tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. - vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är I den nya skollagen har lagstiftaren lyft fram rektors position ytterligare. Regeringen har en lovvärd ambition att på så sätt tydliggöra att huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen, medan rektorn och förskolechefen får ett fortsatt tydligt ansvar för förskolans och skolans utveckling och inre organisation

rektors ansvar att detta utreds i samråd med elevhälsan. En elevhälsa ska finnas på alla grundskolor. Den ska arbeta förebyggande och omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Om eleven är i behov av särskilt stöd ska detta ges. Tillgång till personal med specialpedagogis Rektors ansvar SL 2010:800 samt Lgr 11, kap. 2.8 - Rektors ansvar I det följande redovisas de olika grundskolorna resultat och analyser på ovanstående målsättning. . I slutet av dokumentet finns också den kommungemensamma mall som skolorna har utgått från i sitt analysarbete. ** Rektors ansvar: Utforma elevhälsans verksamhet så att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver samt verka för att utveckla elevhälsan utifrån de behov som uppstår. Upprätta kontakter mellan skola och hem om det uppstår problem eller svårigheter för eleven i skolan Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare samt studie- och yrkesvägledare. Elevhälsan har under rektors ledning ansvaret för att elevhälsoarbetet på skolenheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser och lokalt fattade beslut

Elevhälsa December 2011 Härryda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Avgränsning 2 2.4 Metod 3 2.5 Förutsättningar 3 3 rektors ansvar, pedagogens och arbetslagets arbete med elever i svårighete Rektors ansvar 4. Ansvarsområden elevhälsa 4.1 Elevhälsans olika funktioner 4.2.1 Specialpedagog 4.2.2 Kurator 4.2.3 Skolsköterska 4.2.4 Skolläkare 4.2.5 Skolpsykolog 4.2.6 Studie- och yrkesvägledare 5. Elevärendegång 5.1.1 Elevansvarig lärare (kf) 5.1.2. Elevhälsans ansvar och organisation på skolan Skolans elevhälsa består av rektor, som har det yttersta ansvaret och fattar de beslut som krävs, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, kuratorer samt biträdande rektor. Vi har den centrala elevhälsan i Norrtälje kommun att tillgå vid behov där skolläkare oc Rektors ansvar är att det finns fungerande rutiner och att de är kända. Detta ansvar går inte att delegera. Uppdraget att utföra utredningen får delegeras. En utredning kan ha olika omfattning. Samråd ska ske med elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt. Om det finns behov av att göra en me

I huvudet på en administrativ chef – Pedagog Malmö

Rektors ansvar är också att samordna de pedagogiska, elevvårdande och hälsofrämjande insatserna för att nå målsättningen - en god elevhälsa. Uppgiften för elevhälsans personal är densamma som för skolan i övrigt, dvs. at Ansvar: När: Utvärd ering: Genom-fört: 1. Elevhälsan ska synliggöra sitt arbete och vara hela skolans angelägenhet 1. Elevhälsan ska presentera sig för alla klasser i augusti 2. Elevhälsan som team ska synliggöras utanför rektors rum där även elevhälsans och skolsköterskans tider tydligare ska framgå 3. Elevhälsan ska uppmuntr 4.3 Elevhälsa..... 5. Måluppföljning, måluppfyllelse och prioriterade mål.. 5.1 Normer och värden Rektors förord Det är rektors ansvar och uppgift att leda och utveckla arbetet som dagligen pågår i verksamheten

Elevhälsan - ISG

Elevhälsa/kurator Emelie Strömbäck 0480-36 31 25 emelie.stromback@sodraskolan.se Elevhälsa/lärare Jonas Andersson 070-998 14 63 jonas.andersson@sodraskolan.se Polis Håkan Roupé 010-562 31 61 hakan.roupe@polisen.se It-ansvarig Roger Jonsson 076-632 29 23 roger.jonsson@cis.s Elevhälsans ansvar och organisering på skolan Elevhälsan är en del av utbildningen och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Alla på skolan har ansvar för arbete med elevhälsa. Rektors ansvar Ha det övergripande ansvaret för elevhälsans arbete. Att utveckla elevhälsan i samarbete med elevhälsoteamet

Enligt skollagen (2010:800) innebär ett systematiskt kvalitetsarbete att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen 2. Rektors ansvar för utredning Vid elevfrånvaro som ej är rapporterad, det vill säga ogiltig frånvaro, ska lärare i samråd med rektor utreda orsak till frånvaron om denna uppgår till mer än 10 lektionstillfällen. Rektor kan ta hjälp av elevhälsa eller annan extern hjälp om så erfordras. Rektor kallar til Rektors roll och ansvar {{ !inBookmarks(477) ? 'Bokmärk sida' : 'Ta bort bokmärke' }} Skriv ut. Metodstöd för elevhälsan. Webbsidan är producerad av Sveriges Kommuner och Regioner inom ramen för projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. Läs mer:. Verksamhetschef för elevhälsan har också ansvar för centralt anställda psykologer, logopeder och samordnande skolsköterska. 1 2019 Skolverket, Forskning för skolan, Hälsa för lärande - lärande för hälsa. PLAN 4 (16) Rektor Rektor ansvarar för, leder och utvecklar elevhälsoarbetet på det egn

Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. 44 min · Hur ska skolan göra för att uppfylla skollagens krav? Yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan. 35 min · Vad försvårar samarbetet mellan de olika professionerna i elevhälsan? Ansvarig utgivare: Margaretha Eriksson Förskolan och skolan ska, under rektors ledning, upprätta rutiner för barn-/elevhälsan utifrån de kommunövergripande riktlinjerna samt därutöver utifrån verksamhetens förbättringsområden i enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet. *Skollagen (2010:800) 3 kap 3§ samt Kvalitetsplan 2019-2021 Dnr KS/460/2017 (KS 2018-01-09 §13 Rektors ansvar Skolans rektor har ett övergripande ansvar för att elev i behov av stöd får den hjälp som behövs. Det ansvaret förstärks dessutom i skollagen med följande uppgifter: rektor får en utredningsskyldighet. åtgärdsprogram ska beslutas och skrivas under av rektor •Rektors ledarskap •Undervisning •Trygghet & studiero •Bedömning & betygssättning. Exempel på framgångsfaktorer: •Bland annat de exempel vi lyfter idag med ansvar för elevhälsan, trygghetsteam •#roligareraster. En prioriterad elevhälsa •Organisera utifrån beho

Rektors sidaPPT - SKOLA 2011 Vad händer? Hur kommer det att gå till

Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010

En rektor har ansvar för årskurs F-6 och den andra rektorn ansvarar för årskurserna 7-9. Elevhälsan på skolan består av ett elevhälsoteam för respektive årskursområde. I varje team ingår kurator, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog och rektor Elevhälsa är elevhälsans ansvar: Vi måste hitta förutsättningar för lärande oavsett uppfattade förutsättningar hos eleven. lärande bidrar till god hälsa. elevhälsa är allas ansvar, elevhälsan omfattar vissa professioner: svaga/starka elever: elever under utveckling i olika domäner - vad menas konkret i olika fall I rektors ansvar ingår att följa upp, planera och organisera den dagliga verksamheten i skolan. Rektor ansvarar för elevhälsoarbetet tillsammans med elevhälsoteamet och skolans pedagoger. Rektor och biträdande rektor leder även skolans olika råd för inflytande och delaktighet där representanter för elever, vårdnadshavare och medarbetare ingår ansvar som vilar på lagstiftaren och skolväsendet och som delas av många liksom övriga funktioner som elevhälsa och studie- och yr-kesvägledning. I denna kedja är rektor en viktig länk. Det är rektors ansvar att styra och leda och i det vardagliga är det perso Rektors ansvar; Kommunens Alla i våra verksamheter ska känna trygghet visa ömsesidig respekt, ta ansvar och uppleva arbetsglädje i en lärande gemenskap. Medel för att nå dit är att arbeta Elevhälsa Lärande och utveckling (matematik, svenska, engelska,.

Vad gör en rektor? - Skolledarn

Elevhälsan är en verksamhet som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. I elevhälsan behöver de olika rektors ansvar att utredningar görs, att eventuellt åtgärdsprogram upprättas och att det sker en uppföljning Ansvarig verksamhet Barn- och ungdomspsykiatri Version 2 Antal sidor 6 Dokumentägare Kerstin Karlsson Utvecklingsledare Barn och unga Fastställare Börje Ehinger Områdeschef Öppenvård Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. 2020-12-31 Samverkansrutin för elevhälsa, första linjen unga, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatri i Värmlan Välkommen till vårt team! ARBETSUPPGIFTER Nu söker vi en biträdande rektor på 50%. Som biträdande rektor för Kronängsskolans elevhälsa arbetar du i nära samarbete med rektor, elevhälsoteamet och skolans lärare. Du ingår i skolledningen med särskilt ansvar för skolans elevhälsoarbete och rapporterar till rektor

Dokumentation av elevärende - Elevhälsa

Elevhälsan ska enligt skollagen omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. REKTORS ANSVAR Från och med den 1 juli 2018 ändrades skollagen för att minska elevers upprepade eller längre frånvaro från utbildningen inom de obligatoriska skolformerna Elevhälsa, förebyggande arbete, hälsofrämjande arbete, hälsopromotion, KASAM . 5 kontinuerligt följas upp och utvärderas (Törnsén, 2013). Rektors ansvar för utredning och hur elevhälsans arbete ska utformas för elever i behov av särskilt stöd tydliggörs i Lgr 11 (Skolverket, 2011). Ur ett. Det är rektors ansvar att kränkningarna upphör. Prata med en lärare eller rektorn om du tror att någon Ta kontakt med Barn- och elevombudsmannen. Läs mer på beo.skolinspektionen.se . 16 Elevhälsan På varje skola finns en elevhälsa. Hos elevhälsan finns skolsköterska, kurator, psykolog och skolläkare. De hjälper eleverna att.

Ledningssystem för elevhälsans psykolo- giska och medicinsk

Elevhälsan är en resurs i skolans arbete med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö, uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem skolpersonal har ett särskilt ansvar för att skapa detta. En del i arbetet är att tydliggöra för eleverna till vem,. 4.3 Rektors ansvar I denna plan innebär rektors ansvar att det är samtliga rektorer samt enhetschef som ska tillse att hälsoplanen följs, utvärderas och revideras en gång per läsår. 4.4 Övergripande I denna plan innebär begreppet övergripande att hela skolan, samtliga elever i alla årskullar och skolformer innefattas EHT -ingen egen ö Hur strukturera och organisera för en elevhälsa som omfattar alla? Henrik Ljungqvist 0733-80 55 10 henrik.ljungqvist@mimersbrunn.or Det är rektors ansvar att samråda med vårdnadshavarna, informera om särskolan och inhämta medgivande till att en utredning om målgruppstillhörighet inleds. Rektor ska även göra anmälan om inledd utredning till Tyresö kommuns barn- och elevhälsa Elevhälsa är en verksamhet i skolan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Eleverna ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator samt tillgång till personal som kan tillgodose behovet av specialpedagogiska insatser. All personal i skolan har ansvar för elevhälsan

Rektor är ansvarig för skolan som helhet, men enligt läroplanerna ska alla som arbetar i skolan verka för alla elevers lärande. Rektors ansvar specificeras ytterligare i läroplanerna. Rektor förväntas som pedagogisk ledare och chef ta ett övergripande ansvar för att skolans verksamhet inriktas mot de nationella målen Alla för en - om att organisera särskilt stöd i förskolan. Barn med behov av särskilt stöd måste vara utgångspunkten för hur pedagogerna i förskolan organiserar undervisning och utbildning varje dag. Det menar Ulrika Dahlberg, rektor i område väster Ansvar: Rektor, skolans elevhälsa, lärare och elever. Ansvarsfrdelning mellan professioner i alla nivåer av verksamheten i arbete mot diskriminering Skolhuvudmannens ansvar: Huvudmannen har det vergripande ansvaret att bevaka och flja upp trygghet och studiero i samtliga verksamheter. Huvudmannen har skyldighet att enligt Skollagen Svar på revisionsrapport Granskning av elevhälsan Dnr: UN 16/103 . Sammanfattning av ärendet . Revisorernas granskning av elevhälsan visar att utbildningsnämnden i huvudsak har 2.1.1.2 Rektors ansvar . För varje skolenhet ska det finnas en rektor som leder och samordnar det pedagogisk