Home

Vad är ISO standarden

Detta är kvalitetsledningssystemet ISO 9001 - Svenska

  1. ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov
  2. ISO-standarder är en del av ett ledningssystem inom företag och organisationer. De används för att definiera krav och processer. ISO-standarderna skapar ramarna för att inrätta ett ledningssystem för att hantera nödvändiga kontroller och krav inom olika områden
  3. Världens mest använda standarder. ISO är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 164 länder. Huvudkontoret ligger i Geneve. ISO:s uppgift är att utarbeta standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa
  4. ISO 14001 är en internationell ledningssystemstandard som hjälper ditt företag eller din organisation att fokusera på rätt saker när det kommer till planering, genomförande, uppföljning och ständig förbättring av verksamhetens miljöarbete
  5. ISO 9001 är en internationell ledningssystemstandard vars syfte är att agera som stöd för att kontinuerligt förbättra samt utveckla företag och dess ledningssystem. Vidare bygger standarden på 7 grundläggande principer av kvalitetssäkring för ett företags verksamhetsprocesser
Bli ISO 9001-certifierad på ett enkelt och

Standarden, med beteckningen SS-ISO 14001, fastställer krav för och ger vägledning inom ledningssystem på miljöområdet, och är den mest använda i sitt slag i världen. Drygt 324 000 certifikat har redan utfärdats mot standarden i 170 länder, varav 5 000 i Sverige. Nya certifikat utfärdas dagligen. Fördelar med att arbeta enligt standarden Vad är egentligen ISO 27001? ISO 27001 är en internationell standard för ledningssystem med fokus på information och dess säkerhet, dvs informationssäkerhet. Många förknippar standarden med IT och IT-system. Den tolkningen är alltför snäv. Standardens inriktning är information

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Miljöledningssystemet utgör därefter ett verktyg som ska underlätta arbetet i organisationen och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar Vad är ISO 27001 och vad är nyttan med denna standard? av Carola Kamel, 25 maj 202 Vad är ISO? ISO står för International Organization for Standardization. ISO består av över 160 nationella standardiseringsorgan där bland annat Sveriges nationella standardiseringsorgan, SIS, är medlem. Organisationen arbetar med att skapa och utveckla internationella standarder för branscher över hela världen ISO härstammar från det grekiska ordet isos, som betyder jämlik. ISO Internationella standard försäkrar oss om att produkter och tjänster är säkra, pålitliga och av god kvalitet. 1 I maj 2013 publicerades den senaste standarden för blodsockermätningssystem för egenmätning, ISO 15197:2015

är det mycket man ska känna till för att garantera att du som filterköpare vet vad du ska leta efter. Denna guide är avsedd att hjälpa dig att lära dig det du behöver veta om nya ISO 16890. Partiklar finns i många olika storlekar— många är osynliga för ögat. Den nya ISO-standarden testar ett filters förmåga at ISO 9001 beskriver ett systematiskt sätt att uppnå kvalitet och ständigt förbättra sin verksamhet. Det är en av de vanligaste standarderna i världen, men det kan vara svårt att förstå vad den egentligen innebär och vad den ska vara bra för Global standard (ISO och IEC ) En global standard betecknas ISO eller IEC. En sådan standard har antagits av någon av de globala standardiseringsorganisationerna, ISO, IEC eller ITU. Globala standarder används av nästan alla länder på ett likartat sätt idag. Standarder för byggbranschen Eurokode Standarden är framtagen av kommittén Ledningssystem för livsmedelssäkerhet, SIS/TK 435/AG 01. Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller Den internationella standarden EN ISO 22000:2019 gäller som svensk standard

Vad är ISO-standarder? - IT-kunskap Bästa praxi

Den nya standarden (ISO 3533) erbjuder en kvalitetsstämpel med krav på design, material och konsumentinformation som ska leda till färre skador Då standarden är internationell, innebär det att alla företag som certifierar sig enligt ISO 9001 uppfyller samma krav, oavsett vilken del av världen företaget befinner sig i. Varför ISO 9001? Den vanligaste orsaken till att våra kunder vill certifiera sig är att de har någon kund som ställer krav på 9001-certifiering eller att de ska delta i en offentlig upphandling

ISO 26000 – verifiering av socialt ansvarstagande (SR

De flesta nyheterna i ISO 50001:2018 har sin utgångspunkt i HLS, men vissa av dem är specifika för energiledning. Den internationella standarden ISO 50001:2018 följer samma High Level Structure (HLS) som många andra ISO standarder för ledningssystem. ISO 50001:2018 kan enkelt integreras med andra ledningssystem som bygger på samma struktur, t.ex Den nya standarden (ISO 3533) erbjuder en kvalitetsstämpel med krav på design, material och konsumentinformation som ska leda till färre skador. Standarden är begränsad till produkter som är. SS-ISO 15489-1 ger anvisningar för en dokumenthantering som gör det möjligt att skapa och omhänderta dokument som är autentiska och tillförlitliga, har bevarad integritet och är användbara. Mer konkreta anvisningar återges i SS-ISO/TR 15489-2 (Riktlinjer). Det bör noteras att standarden även avser dokumentationen

Standarden är framtagen inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO och är därför giltig i 165 av världens länder och är den första som gäller specifikt för sexleksaker ISO/IEC 27701 är en integritetsförlängning till ISO/IEC 27001 (ledningssystemet för informationssäkerhet) och ger vägledning till organisationer som samlar in och behandlar personuppgifter. Målet med den den nya standarden är att minimera risken för personuppgiftsincidenter ISO:s huvudsyfte är att förenkla och stödja den internationella handeln. Genom att göra detta ska även utbytet av kunskap vad avser t.ex. teknisk och ekonomisk utveckling över hela världen stimuleras. Namnet ISO är taget från det grekiska ordet isos, som betyder lika, vilket ger en ledtråd om vad ISO:s verksamhet går ut på ISO 9001-standarden är inte utmanande och innehåller allmänna krav. Det kan tillämpas på alla sektorer oavsett stor eller liten skala. Det representerar ett starkt ledningssystem när det förstås och tillämpas korrekt. Vad är ISO 9001 kvalitetsstyrningssystem Standarden används av sjukvårdshuvudmännen i arbetet med lokala regelverk, statistik och vanligen även vid upphandlingar. Det är tillverkaren som ISO-klassificerar produkten med produktens syfte som utgångspunkt. En produkt kan klassificeras i fler än en kod beroende på syftet med produkten

Nu har den globala ISO standarden om Projektledning publicerats! Standarden är den första globala standarden om Projektledning och vänder sig till alla som arbetar med projekt; chefer, ledningsgrupper, kvalitetsansvariga, projektledare, konsulter med flera. Experter från mer än 30 länder har deltagit i utarbetandet av standarden Den här standarden är en bra länk mellan informationssäkerhet och verksamhetskontinuitetspraxis. Vad är den nuvarande versionen av ISO 27001? Från och med publiceringsdatumet för denna artikel är den nuvarande versionen av ISO 27001 är ISO / IEC 27001: 2013 Så, egentligen är ISO 400 helt fel, men vedertaget inom foto. ISO-standarden för film- och sensorkänslighet heter ISO 12232:2006, och det är dess gradsystem man menar med talet 400 i ISO 400. Slut på överkursen;-

ISO-certifikat - Vad är ISO? ISO-utbildningar med SamCer

Vad innebär ISO-standarden för interdentalborstar? 2013-11-06 Kvalitet Standarder finns inom alla branscher för att säkerställa god kvalitet och ekonomi och underlätta handel och upphandling - så även inom tandvården. En internationell kommitté sysslar speciellt med standardisering av dentala produkter Vad är ISO 28000? Standarden ISO 28000:2007 innehåller krav på ledningssystem för säkerhet i leveranskedjor. Standarden riktar sig till alla aktörer i en leveranskedja, t.ex. livsmedelskedjan, som systematiskt behöver arbeta med hantera risker förknippade med säkerhet Vad är ISO 14001? Vad är ISO 14001? Finns det ett enkelt svar på den här frågan? Du är inte ensam om att tänka på det här. Denna översiktsguide är här för att lära dig grunderna i ISO 14001, hjälpa dig att upptäcka vad ISO 14001-kraven är, och ge dig en guide om vad som behöver göras för att implementera ett miljöledningssystem och bli certifierad ISO 27001 . detta är den centrala standarden i ISO 27000-serien, som innehåller implementeringskraven för en ISMS. det här är viktigt att komma ihåg, eftersom ISO IEC 27001: 2013 är den enda standarden i serien som organisationer kan granskas och certifieras mot.

Vad är ISO 26000 för standard? - Det är en global standard för socialt ansvarstagande som hjälper företag och organisationer att strukturera sitt hållbarhetsarbete och definiera sina förbättringsområden, vilka områden man ska ta ansvar för och hur långt ansvaret sträcker sig. Standarden tar exempelvis upp miljö- och klimat. ISO 27000, standarder om informationssäkerhet. ISO 27000 är ett ramverk för hur du i en organisation skyddar information, informationssäkerhet. Det finns för närvarande 45 standarder i ISO 27000 serien. ISO 27001 är den enda standarden avsedd för certifiering. De andra standarderna är vägledningar inom olika områden

Beroende på hur hänvisningarna är formulerade kan det då vara så att den som tillämpar bestämmelsen måste följa standarden. Detsamma gäller för hänvisningar till standarder som görs i lag eller förordning. Vad allmänt råd, föreskrift och EU-förordning innebär - se länk till regelhierarki under Relaterad information Vad är ISO Certifiering? ISO 9001 Ett kvalitetssystem är ett system att arbeta efter för att säkra kvaliteten i processer som tex. försäljning, inköp, produktion, installation mm. Det mest tillämpade, etablerade och accepterade kvalitetssystemet är den internationella standarden ISO 9001 Standarden ISO 14001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden världen över. ISO 14001 certifiering innebär också att Ert företag tar ansvar för miljön. -gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter. ISO 14001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra Ert företag och dess ledningssystem Turcert® tillhandahåller inspektions-, övervaknings- och certifieringstjänster med sina internationella ackrediteringar och tillhandahåller inspektionstjänster, test- och utbildningstjänster

ISO 14001, Miljöledning - Svenska institutet för

ISO 19011 är standarden för revision inom både miljö- och kvalitetsområdet, därför börjar den med 19 och inte med 14 som resten av serien. ISO 14015 Handlar om miljöbedömning av anläggningar och organisationer och kan användas om man exempelvis ska köpa upp en verksamhet Det resulterade i att standarden, ISO 20607, Maskinsäkerhet - Bruksanvisning - Allmänna principer skapades. Standarden blev godkänd och publicerad i början av juni 2019. Vad finns i ISO 20607

Vad är ISO 9001? Och vad medför det för fördelar TÜV NOR

ISO 45001-standarden är ett av de viktigaste system som företag från alla sektorer, små eller stora, bör tillämpa. Huvudsyftet med ISO 45001-standarden är att minimera säkerhetsproblemen på arbetsplatsen, eliminera dessa risker, att säkerställa respekt för företaget, att visa företagets ansvar och att hålla de anställdas motivation, som är den mest värdefulla tillgången för. Den är indelad i ett antal delar, där ISO 20000-1 definierar kraven som behövs för ett servicehanteringssystem (SMS). Dessa är obligatoriska krav som måste uppfyllas av organisationer för att bli kompatibla med ISO 20000-standarden. Denna servicestandard är allmänt accepterad för att mäta IT-hanteringsprocesserna i en organisation Vad är en ISO-certifiering? Syftet med en ISO-certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad behöver man uppfylla kraven för den aktuella ISO-standarden. Certifiering betyder godkänd revision - och för att bli certifierad behöver man först genomgå en certifieringsrevision och bli. Vad är ISO 27001? ISO 27001-standarden är att säkerställa informationssäkerhet och dataskydd i organisationer över hela världen. Denna standard är så viktig för företagsorganisationer för att skydda sina kunder och konfidentiella uppgifter från organisationen mot hot

Vad är ISO 27001? Det finns flera standarder för informations- och cybersäkerhet, bland annat ISO 27000-serien och där ISO 27001 är en viktig del. ISO 27001 fastställer de krav som en organisation behöver uppfylla när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet. Standarden är certifierbar och 2018 kom en uppdaterad version Den nya ISO-standarden innehåller mer omfattande krav på samverkan Fredagsintervjun Missa inte Miljö & Utvecklings fredagsintervju där vi frågar en expert om hett ämne som är aktuellt just nu. I dag berättar Caroline Rosenberg, seniorkonsult på Goodpoint, om den nya standarden för arbetsmiljöledningssystem, ISO-45001

Lyckat seminarium i Göteborg - Nyheter – MIS Miljö och

Standard - Miljöledningssystem - Krav och vägledning (ISO

ISO 10668 är internationell och framtagen med expertis från bland annat Frankrike, Kina, Tyskland, Spanien, Storbritannien, och Sverige som hade en aktiv roll. Standarden avser främst varumärken kring produkter, tjänster och organisationer, inte personliga varumärken som Lionel Messi eller Michelle Obama OAIS-modellen, Open Archival Information System (OAIS) ISO 14721:2012, är en standard som beskriver en referensmodell för e-arkiv.Närmare bestämt beskriver standarden ett arkivsystem för att hantera information oberoende av den ursprungliga verksamheten och systemen som hanterar information i löpande verksamhet

Metodstöd för LIS

Vad är ISO 27001 och vad är nyttan med denna standard

Vad är ett energiledningssystem? Den nya, internationella standarden kom-mer att heta ISO 50001 och ska vara klar 2011. Den spås få stor betydelse för att minska utsläppen av växthusgaser En stor fråga inom ISO är därför att sam-ordna olika standarder för ledningssystem ISO 9000 räcker inte för att nå kvalitet. - ISO 9000 är ett bra första steg mot kvalitet, men räcker inte ända fram. Det konstaterar Johnny Lindström, VD för Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. I Sverige är i dag nästan 5 000 företag kvalitetscertifierade enligt standarden ISO 9000. Vad en certifieringen kostar ett företag. ISO 9001:2015 i praktiken - ledningssystem för kvalitet. Denna utbildning lär dig den nya standarden och vad den betyder för din verksamhet. Öka kundtillfredsställelsen och minska kostnaderna genom att göra rätt från början, med ett väl fungerande kvalitetsledningssystem

JVC KW AVX800E AVX800[E] User Manual LVT1666 002A

Vad är ISO 27001? ISO 27000-serien, eller familjen som den också kallas, handlar om informationssäkerhet. 27001 är navet i certifieringen då detta är det så kallade ledningssystemet för informationssäkerhet. Förutom standarden 27001 så finns ett flertal tillhörande delar som innefattar riktlinjer samt branschspecifika delar ISO 22000 ger ett verktyg att införa HACCP genom hela leverantörskedjan av livsmedel, eftersom standarden är användbar för alla länkar i denna. Detta är också en möjlighet att åstadkomma en internationell harmonisering av standarder för livsmedelssäkerhet. ISO 22000 är enkelt att integrera i ett företags befintliga kvalitets- och. Innan man inleder ett ISO 27001-certifieringsförsök bör alla viktiga intressenter inom en organisation bli mycket bekanta med hur standarden är ordnad och används. ISO 27001 är uppdelad i 12 separata avsnitt: Introduktion - beskriver vad informationssäkerhet är och varför en organisation ska hantera risker Vad är ett ledningssystem? Strategi företags ledningssystem mot en standard så får du stöd och vägledning för att bygga upp systemet enligt den valda standarden, ISO 9001 (Kvalitet), IATF 16949 (Fordonsindustri), eller ISO 45001:2018 (Arbetsmiljö) ISO 16890 inriktar sig på många av frågorna kring den nuvarande EN 779-standarden och avser att ge en mer exakt bild än tidigare av ett filters prestanda i verkligheten. Vi har varit delaktiga i utvecklingen av ISO 16890 från början. Här följer är en kort översikt av vad man kan förvänta sig. Vad innebär den nya standarden

Iso 14001:2015 gör miljöfrågan strategisk - Miljö & Utveckling

Detta är miljöledningssystemet ISO 14001 - Svenska

Testning av ett luftfilter enligt ISO 16890 är en mycket mer omfattande process än den EN 779-standard som ersätts. EN 779 utmanade ett filter med en partikelstorlek - 0,4 µm - som gjorde processen enkel men inte speglade vad som händer utanför laboratoriet i verkliga livet Vad är en riskanalys? • Riskanalysen besvarar tre frågor: - Vilka sårbarheter har vi? - Vad är sannolikheten för en incident? - Vad blir konsekvenserna? • Krav i ISO-standarden SS-EN ISO/IEC 27001: - Risker analyseras - Riskanalysen ligger till grund för säkerhetsåtgärder 2. Hur hänger allt ihop? 3 Hot. Sårbarhet. som definierar vad som är en tillgänglig PDF, utan det är ISO-standarden PDF/UA-1 och tillämpliga delar av WCAG 2.1 AA rekommendationerna! Så här skapar du tillgänglig PDF enligt PDF/UA! För dig som på egen hand vill skapa tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA eller som hellre önskar anlit

Hur mycket dokumentation kräver ISO - EGENTLIGEN? - Clarend

FSSC 22000 är en certifiering för kvalitetsledningssystem för livsmedelssäkerhet, även kallat Food Safety Management System, FSMS. Certifieringen gäller för producenter inom hela livsmedelsproduktionen, från tillverkare av livsmedelsförpackningar till matproducenter. Den baseras på ISO-standarden ISO 22000 och ISO TS22002-1 men innehåller även en del tilläggskrav Standarden för miljöledningssystem beskrivs i ISO 14001:2004, som är kravspecifikationen och ISO 14004:2004 som är en allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder. ISO 14001:2004 och ISO 14004:2004 är de första reviderade versionerna sedan standarden infördes 1997 Först, vad är LoA? LoA (Level of Assurance) är ett tillitsramverk som används för att värdera hur tillförlitlig och säker en organisations hantering av identiteter är. Nämnda ISO/IEC-standarden ligger även till grund för det nationellt anpassade tillitsramverket i Sverige Den internationella standarden ISO 26262:2018 används för att säkerställa att de elektriska/elektroniska (E/E)-system som används i säkerhetsrelaterad funktionalitet i vägfordon är pålitliga. Kursen ger en översikt av området funktionssäkerhet, samt över tillämpningen av ISO 26262. Målet med kursen är att få en översikt vad.

Vad är ISO certifiering? - Clarend

ISO 3533, som standarden heter, är frivillig att följa och riktar sig främst till tillverkare, men även återförsäljare och konsumenter. Så jobbar vi med nyheter Läs mer här Standarden innehåller endast frivilliga riktlinjer och leder därför inte till någon certifiering Vad är det allmänna syftet med ISO 13485-standarden ISO 13485, den världsomspännande standard för kvalitetsstyrningssystem för medicinsk utrustning, ger fördelar för företag som är intresserade av någon av de operativa processerna som tillverkning, försäljning eller leverans av. LearnE's ISO-certifikat LearnE är certifierat ISO 9001 (kvalitet) samt ISO 14001 (miljö)Visa certificat ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov. Standarderna inom ISO 9000-serien används idag. För datasäkerhet är den mest kända standarden ISO 27001. I den här artikeln kan du läsa om vilken typ av dokumentation som krävs för en certifiering. ISO 27001 - vad är det och vad kan det göra för dig | Dokumenter Nej. Eftersom ISO-standarden utförligt täcker en lång rad av utmaningarna relaterade till att sätta upp och hantera ett visselblåsningsprogram, är vägledningen inte endast lämplig för de organisationer som omfattas av EU:s direktiv för visselblåsarskydd, utan är relevant i hela världen

ISO-standard och mätnoggrannhe

ISO 27001 är den enda revisionsbara internationella standarden som definierar kraven för ett ISMS. Undvik de ekonomiska påföljderna och förlusterna som är förknippade med dataöverträdelser. ISO 27001 är det accepterade globala riktmärket för effektiv hantering av informationstillgångar, vilket gör det möjligt för organisationer att undvika kostsamma påföljder och finansiella. ISO 16890 är en internationell teststandard för luftfilter som från och med 1 juli 2018 har ersatt EN 779. ISO 16890 klassar luftfilter baserat på particulate matter (PM) vilket gör det möjligt att direkt se kopplingar till vår hälsa och luftföroreningar. Standarden gör det även möjligt att planera inomhusluftens kvalitet (IAQ) på ett helt annat vis än tidigare

Standarden för säkrare värderingar: ISO 10668 brand valuation Bakgrunden till standarden ISO 10668 Brand Valuation som introducerades 2010, är att få enhetliga värderingar. Tidigare kunde mycket stora belopp skilja för värderingen av samma varumärke, ISO 10668 är internationell och framtagen av experter från bland annat Frankrike, Kina, Tyskland, Spanien, Storbritannien och Sverige Standarden är framtagen av kommittén Miljöledning, SIS/TK 207. Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller Anwendung (ISO 14001:2015) Denna standard är den officiella svenska versionen av EN ISO 14001:2015 Varje affärsman undrade: ISO 9001 - vad är det?. Idag är det det vanligaste certifikatet som bekräftar kvaliteten på företagets arbete. Kvalitetsstyrningssystemet (QMS) för många företag har certifierats för att följa standarden. Men den här frågan är förvirrande för många chefer. Nedan följer en detaljerad diskussion om vad ISO 9001 är, vilka fördelar ett certifikat ger. Vad är iso 9001-principer. ISO 9001: Vad du behöver veta om 2015 QMS-standarden !! ISO 9001 Quality Management System Standard är avsedd att tillämpas på alla organisationer, oavsett deras produkter och tjänster, oavsett typ och organisationsmål, som kan tillämpas av alla stora och små organisationer i allmänhet Standarden är framtagen inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO och är därför giltig i 165 av världens länder och är den första som gäller specifikt för sexleksaker. ISO 3533, som standarden heter, är frivillig att följa och riktar sig främst till tillverkare, men även återförsäljare och konsumenter

ISO-standarden, då sättet som införts strider mot AWS- Standarden. Efter en förfrågan till medlemsländerna har man inte kunnat enas, varför frågan ska diskuteras på ett möte under våren. Av den anledningen avvaktar vi med information om denna måttsättning tills frågan har utretts ISO 55000 och ISO 55002 kompletterar ISO 55001 genom att ge en översikt, principer och terminologi (ISO 55000) samt vägledning för dess tillämpning (ISO 55002). Standarden fokuserar på behovet av ett ledningssystem och anger således inte finansiella, bokföringsmässiga eller tekniska krav för förvaltning av specifika tillgångstyper Vad är ISO? ISO (International Organization for Standardization) är upphov till en mängd olika standards, som fått stor internationell genomslagskraft. ISO9000 serien , världens mest välkända kvalitetsstandard , uppkom från början för att tjäna som underlag för kontraktsuppgörelser mellan kund och leverantör i kvalitetsfrågor När det gäller P27 så kommer ISO 20022 att vara standarden, och det oavsett om betalningarna går med filöverföring, internetbanken eller Swish (eller motsvarande lösningar i övrig Norden). Eftersom ISO 20022 blir den gemensamma standarden så kommer den information som följer med i en betalning att vara av högre kvalitet vad gäller exempelvis hur pass uppdaterad, relevant och. Enligt maskindirektivet är maskinbyggaren (alla som bygger eller förändrar en maskin) skyldig att utföra en riskbedömning av sin maskinkonstruktion och även bedöma alla arbetsmoment som behöver utföras vid den. Standarden EN ISO 12100 (sammanslagning av EN ISO 14121-1 samt EN ISO 12100-1/-2) anger vad so I december 2016 publicerade International Standardization Organization den nya standarden ISO 16890, som globalt ersatte de tidigare standarderna den 1 juli 2018. Med detta som grund har Eurovent Association tagit fram en rekommendation till de som hanterar luftfilter, i synnerhet VVS-konsulter, fastighetsägare och tillverkare av ventilationsaggregat