Home

Globala målen funktionsnedsättning

Söka på Google efter bilder på olika funktionsnedsättning. Visa filmer och foton. Läs sagor. Låt barnen uppleva fysisk funktionsnedsättning genom att till exempel måla med munnen eller gå två och två där den ena har ögonbindel och den andra leder kamraten (träning i tillit) Agenda 2030 vill särskilt stärka utsatta grupper: barn, unga, personer med funktionsnedsättning, personer med hiv, nationella minoriteter, flyktingar och migranter. Agenda 2030 genomsyras av principen att ingen ska lämnas utanför

Agenda 2030 handlar bland annat om att minska ojämlikheter och orättvisor i din kommun, i Sverige och i hela världen. Målen rör bland annat hälsa, utbildning, arbete, jämlikhet, inkluderande samhällen, demokrati och globalt samarbete. Flera av de 17 hållbarhetsmålen refererar direkt till funktionsnedsättningar Verktyg, inspiration och material med utgångspunkt i Globala målen. Bläddra bland skolövningar för olika åldrar. Få tips och inspiration kring hur ditt företag kan engagera sig i Globala målen. Ladda ner material och logotyper för Globala målen. Skolövningar För företag Material & Logotyper I filmerna pratar Judith och Mikael om hur FUB:s riksförbund och lokalföreningar kan använda de 8 mål vi valt från Agenda 2030 för att arbeta för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Se menyn till vänster för att läsa om de olika målen och se en kort film om varje mål. Läs också mer om FUB:s arbete med Agenda 2030 i. • ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspo-litiken som utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, • en strategi för smart industri, som syftar till att stärka industrins konkurrenskraft med fokus på digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft

Mål 4: God utbildning för alla - Globala målen

Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning DHR arbetar rättighetspolitiskt med utgångspunkt från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att koppla samman konventionens artiklar och de globala målen i Agenda 2030 skapar samband och begriplighet, samt utökar användningen av bägge tillsammans Här finns några texter och även länkar för dig som vill veta mer om Agenda 2030, mänskliga rättigheter och hur personer med funktionsnedsättning synliggörs i det svenska arbetet med FNs mål om hållbarhet. Sedan 1 januari 2016 gäller FNs nya utvecklingsmål i Agenda 2030, Att förändra vår värld, också för Sverige De 17 målen. De 17 globala utvecklingsmålen gäller från januari 2016 till 2030. Under dessa mål finns 169 delmål. Det var FN som samordnade arbete med att ta fram de nya målen. Särskilt fokus lades på att lyssna på människor som lever i fattigdom, då de besitter bäst kunskap om vad som behövs göras för att deras livssituation. Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Hur bidrar vi

Agenda 2030 består av 17 globala mål med 169 delmål som ska ses som odelbara. Inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Det innebär att de tre dimensionerna av hållbarhet - ekonomisk, social och ekologisk - är jämlika. Sveriges kommuner har ett gemensamt uppdrag att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen Agenda 2030. Av de 17 globala målen handlar delmål 3 God hälsa och väl-befinnande om att säkerställa hälsosamma liv och välbefinnande för alla åldrar. Övervikt och fetma är ett växande hälsoproblem världen över Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har fetma över hela världen nästa De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga

Vi kopplar dem till de globala målen - inte alla utan de som har direkt bäring på personer med funktionsnedsättning. Globala rättigheter. VI GÖR! DHR Region Halland arbetar utifrån din vardag. Den blir vårt rättighetspolitiska arbete Mål 10: Minskad ojämlikhet. Delmål 10.2: Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet Agenda 2030 och de globala målen Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Här kan du läsa mer om Agenda 2030 och Hultsfreds kommuns arbete kring de globala målen. Du syns och hörs i en hållbar framtid

Olika är normen - Globala måle

Vår utgångspunkt för det rättighetspolitiska arbetet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tillsammans med de globala målen i Agenda 2030.. Vi kopplar samman konventionens artiklar och de globala målen i Agenda 2030 för att det skapar samband och begriplighet, samt utökar användningen av bägge tillsammans tential för personer med funktionsnedsättning tas på allvar. Mål 10 i Agenda 2030 Mål 10 i Agenda 2030 handlar om att minska ojämlikhet inom och mellan länder. För att samhällen ska kunna ut-vecklas hållbart och rättvist krävs jämn fördelning av makt och resurser. Till mål 10 finns många delmål kopplade. En del a

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. Den snabba och stora inflyttningen ställer nya krav som måste mötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbar. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: • Att avskaffa extrem fattigdom. • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. • Att förbättra miljön och stoppa klimatförändringarna. Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder

Globalt mål nr 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer. Arbetet för att rädda barn som drabbats av naturkatastrofer berör många av de globala målen; rätten till vatten, mat och hygien t ex. Men om vi inte stoppar klimatförändringarna kommer naturkatastroferna bara att öka funktionsnedsättning och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Som underlag för rapporten har funktionshindersombudsmannen använt nationella uppföljningar, det statliga betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23), stadens verksamhets

Agenda 2030 för hållbar utveckling — Folkhälsomyndighete

 1. Globala Målen. Globala Målen för hållbar utveckling. Detta är Planetens viktigaste agenda just nu (Agenda 2030), tillsammans med Parisavtalet om att hålla ökningen av den globala genomsnittstemperaturen under 2 °C. De Globala Målens kanske viktigaste mening finns under §5 i resolutionen ( A/RES/70/1, 21 oktober 2015
 2. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet, om alla hjälps åt. Om du vill veta mer om FN: funktionsnedsättning m m. Mål 6 Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla Delmål 6.3.1
 3. förhoppning är att fler aktörer ska inse det och faktiskt ändra sitt sätt att arbeta
 4. brist, sjukdom eller skada, De globala målen. MyRight arbetar utifrån FN:.

De globala målen ger en hållbar utveckling. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030: en universell agenda med 17 globala mål för en hållbar utveckling. lägg till länk till globala målen. Genom att främja friluftslivsarbetet bidrar vi även till de 17 globala hållbarhetsmålen. I målet om hållbara städer och. Vi kopplar dem till de globala målen - inte alla utan de som har direkt bäring på personer med funktionsnedsättning. Globala rättigheter. VI GÖR! DHR Region Halland arbetar utifrån din vardag. Den blir vårt rättighetspolitiska arbete Men vilka globala mål berör temat Leva jämlikt lite extra? 8 av 17. Världens länder arbetar tillsammans för att uppfylla 17 globala mål för hållbar utveckling innan år 2030. Till höger hittar du 8 mål som hänger ihop med temat Leva jämlikt. Klicka på läs mer för mer info om ett mål globala mål för hållbar utveckling (för människor, planeten, välstånd, fred och partnerskap) som antogs av FN hösten 2015 och ska vara uppnådda 2030 (se sid 8-9). Tillsammans innehåller målen 169 olika delmål(3). Den helhetssyn på individen och samhället som hållbar utvecklin

Agenda 2030 - Funktionsrätt Sverig

 1. ska ojämlikheter och orättvisor i världen
 2. målen och delmålen i Agenda 2030, baserat på tillgängliga data och resultat. Vi åtar oss att medverka i en systematisk uppföljning och översyn av genomförandet av denna agenda under de de globala hållbarhetsmålen och delmålen under de kommande 15 åren 2. Agenda 203
 3. Mål 3 - Hälsa. På årets Forum FUB skulle vi bland annat fått en föreläsning av Mikael Botnen Diamant om Agenda 2030. Eftersom Forum FUB blev upjutet till nästa år har Mikael och FUB:s Judith Timoney spelat in några korta filmer. I filmerna pratar Judith och Mikael om hur FUB:s riksförbund och lokalföreningar kan använda de 8.
 4. De globala målen. Globala mål om funktionsnedsättningar. Särskild skrivelse av personer med funktionsnedsättningar. Offentlig upphandling och standarder. personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i praktiken
 5. betet med de globala målen, för en bättre värld. elever med funktionsnedsättning. 8 SKOLMATERIAL FN-DAGEN 2020 NIVÅ 3 FN FYLLER 75 ÅR I ÅR. Bildandet av FN var en av många pusselbitar i strävan-dena efter andra världskriget för att skapa en stabi
 6. Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer

Globala målen - För hållbar utvecklin

Skrotfrag är en del av kedjan i de globala målen nr 12: 12.2 - Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 12.5 - Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall De globala målen för hållbar utveckling antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25.-27 september 2015. Toppmötet, och generalförsamlingens session var unik inte bara på grund av dess 70-årsjubileum år 2015, men även för den historiska utmaning medlemsländerna stod inför för att sätta världen på rätt kurs. De nya utvecklingsmålen är universella, och [ Mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling på webbplatsen Globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Så arbetar Härryda kommun med Agenda 2030. Även om målen är globala, är lösningarna oftast lokala Fokus ligger på mål 4 om utbildning, mål 8 om arbete och mål 10 om minskad ojämlikhet. I Riksförbundet FUB:s verksamhetsinriktning 2020-2024 kan ni läsa mer om hur FUB:s arbete kan kopplas till de åtta målen som riksförbundet ska arbeta med fyra år framåt. Den finns under Bilagor här nedanför. YouTube. fubtv

Mål 11: Hållbara städer och samhällen - Globala målen

Agenda 2030 - FU

 1. De Globala Målen De 17 globala målen för hållbar utveckling (kallas ibland bara 'de globala målen', 'hållbarhetsmålen' eller 'SDGs') har som mål att utrota all fattigdom, skydda vår miljö och skapa en jämlik värld
 2. Dessa mål beskrivs i avsnitt 4 och innefattar bl.a. att avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning, att bygga föräldrautbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning med hänsyn till jämställdhetsaspekter, att uppnå full och produktiv sysselsättning med.
 3. ska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen. Den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare någonsin tagit. Denna agenda består av 17 mål med respektive delmål som samtliga syftar till.
 4. Kommunerna spelar en stor roll för att nå de 17 globala målen och genomförandet av Agenda 2030 och Mariestads kommun har en egen strategi för arbetet där syftet är att: tydliggöra politiska prioriteringar och mål. samla kommunens arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i en gemensam strategi. kunna mäta och följa.
 5. Personer med funktionsnedsättning måste synas i utvecklingssamarbetet. Världens ledare har enats om Agenda 2030 vars globala mål för att utrota fattigdomen i världen före år 2030. Finland har åtagit sig att uppnå målen både nationellt och i det internationella samarbetet. Finlands utvecklingssamarbete är en av insatserna som görs.
 6. Vi kopplar dem till de globala målen - inte alla utan de som har direkt bäring på personer med funktionsnedsättning. Globala rättigheter. VI GÖR! DHR Västerbottens distrikt arbetar utifrån din vardag. Den blir vårt rättighetspolitiska arbete

Lektionen handlar om det globala målet nummer 10, Minskad ojämlikhet. Ett jämlikt samhälle är ett hållbart samhälle. I lektionen får ni träffa Sandeep som lever med en funktionsnedsättning och vars klass lärde sig om allas lika värde. Den grönländska sagan om Kaassassuk tar upp jämlikhet, rättvisa och hämnd De globala målen- Agenda 2030: Den 17 globala målen har antagits av världens ledare för att uppnå sociala, ekonomiska och miljömässig hållbarhet till år 2030. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. 24 Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden söker en skribent för att sammanställa ett lättläst studiematerial om de globala målen riktat till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studiematerialet ska förklara hållbar utveckling, de globala målens betydelse och hur vi alla kan bidra till en mer hållbar värld globala målen samt definierar Lunds principer för hållbar utveckling. Policyn funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att arbeta för jämlikhet innebär att anpassa verksamheterna på ett sådant sätt att de motsvarar människors olika behov och förutsättningar Det globala målet 13 i Agenda 2030 handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu

- för att uppnå de globala målen. Att arbeta för fler mål än ekonomisk vinst är en självklarhet för oss på Språkkonsulterna. Därför vill vi bidra i arbetet för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling, på de sätt vi kan. Här ger vi några exempel på vårt arbete för hållbarhet. Vi hoppas att du blir inspirerad Lika viktiga är de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som Sverige har åtagit sig att försöka uppnå. - Det kan vara svårt att se kopplingen, men de globala målen. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling ingår tre dimensioner av hållbarhet - social, ekonomisk och miljömässig. Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Mål 1 - Ingen fattigdom Att arbete med de globala målen 2017-11-15 Ingrid Engdahl, BUV, SU. OMEP:s världsprojekt 2009 - 1. Barns röster om hållbarhet 2. oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet

Mål 10: Minskad ojämlikhet - Globala måle

 1. Agenda 2030 - globala målen. Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer
 2. Globala mål för hållbar utveckling Sedan den antogs av FN:s generalförsamling 2015 har Agenda 2030, med de globala målen för hållbar utveckling, kommit att bli en viktig utgångspunkt för många organisationer i samhället
 3. Agenda 2030 är mål för en hållbar värld för alla människor. Ingen ska vara utanför. Men det är bara några få av de 17 målen som säger något om personer med funktionsnedsättning. Om världen ska vara för alla måste alla länder arbeta mer för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara med i samhället som alla andra
 4. Det globala målet 16 i Agenda 2030 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för.
 5. Förväntningarna på hållbara offentliga affärer ökar hos både medborgare och beslutsfattare. De 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030. Eftersom avtalsperioderna ofta sträcker sig över flera år är det bara någon upphandling bort

programmet till de globala målen i Agenda 2030. 1.2 Från globala mål till lokalt agerande Livskvalitetsprogrammet beskriver hur vi bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Agenda 2030 är den globala planen för en hållbar utveckling och har antagits av Förenta nationerna. Planen anger de globala målen för. Här samlar vi tips där du kan läsa mer och testa vad du kan om de globala målen. 2015 antog världens ledare Agenda 2030 med 17 globala mål för en hållbar utveckling. Vi är nu inne i the decade of action, det årtionde vi ska uppfylla målen i agendan Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar. Hit räknas dyslexi, rörelsehinder, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, synnedsättningar, hörselnedsättningar och kroniska sjukdomar som påverkar studierna. Ansök om riktat pedagogiskt stöd via SLU:s studentwebb de globala målen EL SALVADOR INDIEN JORDANIEN MALAWI MOLDAVIEN ZIMBABWE. MOLDAVIEN Moldavien ligger i sydöstra Europa och gränsar till Ukraina och Rumänien. Mer än på barn och unga men också vuxna med funktionsnedsättning, så att deras levnads

Välkommen till nästa lärarfortbildning i vår serie om de globala målen för hållbar utveckling! Vid detta tillfälle är temat klimatförändringarna och FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i november. Lyssna på forskare som medverkar på klimatmötet och forskare som kombinerar litteraturvetenskap med klimatforskning. Deltag också i workshop och spel om klimatet och Agenda 2030 som. DHR har gjort det många sagt borde göras - illustrerat artiklar ur Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi kopplar dem till de globala målen - inte alla utan de som har direkt bäring på personer med funktionsnedsättning. Globala rättighete med funktionsnedsättning i Västerås stad 2020 - 2025. Policyn ersatte det tidigare styrdokumentet Program för personer med funktionsnedsättning. Till programmet finns Handlingsplan 2019-2021 med mål och aktiviteter i syfte att konkretisera det kommungemensamma arbetet inom funktionshinderområdet och tillgänglighet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste genomföras full ut för att nå de globala målen. Om samhället planeras med universell utformning som utgångspunkt kan all människor inkluderas Agenda 2030 är namnet på de globala utvecklingsmål som FN beslutade 2015. I Sverige deltar Socialstyrelsen, tillsammans med många andra myndigheter, i arbetet med att genomföra målen. Målen i Agenda 2030 handlar bland annat om att öka arbetet med att utrota fattigdom och hunger samt förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla i världen

DHR - Rikssida - DHR - Delaktighet Handlingskraft

funktionsnedsättning hos asylsökande identifieras så tidigt som möjligt. • Möjligheterna till utbyte av information inom och mellan aktörer bör Den består av 17 globala mål med 169 delmål. Målen är universella och gäller alla länder. Agendan innehåller tre perspektiv som är integrerade och odelbara: social, ekonomis Målen i budgetpropositionen delas in i 27 utgiftsområden, s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens artikel 25 slår fast att personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och inte ska diskrimineras Sveriges miljömål och de globala målen går hand i hand;.

FN:s Agenda 2030 - Lika Unik

De globala utvecklingsmålen - UNICEF Sverig

 1. Norrköpings kommun har ställt sig bakom FN:s globala mål och i kommunens övergripande mål uttrycks det att all kommunal verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling. Det här inriktningsdokumentet är en del av kommunens hållbarhetsarbete. Personer med funktionsnedsättning omnämnds särskilt i fem av agendans 17 mål
 2. Globala målen utgår från de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och miljömässiga. Frågor för en hållbar utveckling, som Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga
 3. Globalt mål nr 13.1. Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer. Arbetet för att rädda barn som drabbats av naturkatastrofer berör många av de globala målen; rätten till vatten, mat och hygien t ex. Men om vi inte stoppar klimatförändringarna kommer naturkatastroferna bara att öka
 4. funktionsnedsättning är överens om att tillsammans utveckla staden. Arbetet knutna till de globala målen i stadens hållbarhetsstrategi och handslaget kommer att bli en del av den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen, och presenteras årligen i stadens funktionsrättsråd
 5. VÅRA GLOBALA MÅL 2030 I LINJE MED FN:S MÅL. LÄS VÅR VÄRDEGRUND. Salta Friends Foundation insamlingsstiftelse - vision. Saltas vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga kan leva ett socialt, aktivt liv med livsglädje och gemenskap med alla andra
Höjdpunkter i februari: uppdateringar från hela världen

Video: GLOBALA MÅLEN Bast

Personer med funktionsnedsättning möter med andra ord många utmaningar och hinder, när det gäller tillgången till rent vatten, toaletter eller möjligheten till hygien. Likaså är ofta de resurser, den information och de tjänster som behövs för att öka tillgången till WASH och bygga motståndskraft inte tillgängliga för personer med funktionsnedsättning Globala målen för hållbar utveckling. Bostadsförsöket bidrar till Mål 11: Hållbara städer och samhällen genom Delmål 11.3: Inkluderande och hållbar urbanisering samt Delmål 11.B: Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet, och katastrofriskreducering Globala målet 6: Rent vatten och sanitet. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Detta är Agenda 2030 Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. Trafiksäkerhet påverkar också många fler av målen indirekt. Läs mer om de globala målen här Med en gemensam global Agenda kan även Sverige arbeta för att säkerställa att ingen ska lämnas utanför när det gäller målen som rör inkludering:. Minskad ojämlikhet (10), jämställdhet (5) och inkluderande samhällen (16) är övergripande.Hållbara inkluderande städer och samhällen (11), innovation (9), konsumtion och produktion (12) Anständiga arbetsvillkor (8), ingen.

Hållbar utveckling - Agenda 2030 - Jönköpings kommu

Skolelever hjälper företag bli målmedvetna Under hösten 2019 deltar årskurs åtta på Landvetterskolan, Rävlandaskolan och Önnerödsskolan i Tillsammans för Agenda 2030, ett värdeskapande projekt som är en del i arbetet för att öka kunskapen om de Globala målen i Härryda kommun De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit Under år 2020 uppmärksammade vi Agenda 2030 genom att varje månad lyfta projekt som finansieras av Arvsfonden och har kopplingar till de globala målen i Agenda 2030 De mål som beskrivs under huvudområdena kan mer ses som visioner än mål. DNR: NF 2017/00247- 1.7.1 Sociala nämndernas förvaltning Karin Bodlund E-post: karin.bodlund@vasteras.se Nämnden för personer med funktionsnedsättning • Betydande globala mål dvs. mål och delmål där Region Västmanland har en viss påverkan men det finns ingen direkt koppling till kärnuppdragen 4, 7, 9, 12, 16 och 17 • Generella globala mål dvs mål och delmål som är intres­ santa för Region Västmanland men där vi inte har specifika aktiviteter. Ingår mål 1, 2, 6, 14 och 1

Agenda 2030 Mål 4 God utbildning för alla - Regeringen

Målarbetet på Hammarö är sedan 2020 baserat på Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. För att kunna ge dig som Hammaröbo en service med god kvalitet krävs ett strukturerat arbete som bedrivs utifrån mål- och resultatstyrning. Vi på Hammarö kommun arbetar utifrån en vision där framåtanda, grön ö och nära är de tre ledorden Mål 7: hållbar energi för alla. En förutsättning för att kunna möta dagens och framtidens stora globala utmaningar, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. Läs mer om globala målen. NATIONELLT. Regeringens arbete med energipolitiken omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi Mål- och verksamhetsplan för år 2021 3 (28) Mål- och verksamhetsplan för år 2020 OM Bohuslän-Dals Parasportförbund Bohuslän-Dals Parasportförbund (Parasport Bohuslän-Dal) är ett av 21 specialidrotts-distrikts-förbund (SDF) inom Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige), oc Paris klimatavtal och Agenda 2030 som fastställer de globala målen för hållbar utveckling utgör basen för Finlands internationella samarbete och verksamhet. Finland siktar på Förenta nationernas mål om att 0,7 procent av bruttonationalinkomsten ska riktas till utvecklingssamarbete och 0,2 procent till de minst utvecklade länderna till en rad globala, nationella och lokala styrdokument. Några av de viktigaste styrdokumenten är: baserat på Agenda 2030 och de globala målen. Hållbarhetsaspekterna, de sociala, funktionsnedsättning lyfter särskilt fram i Artikel 30 om deltagande i kulturliv

Agenda 2030 Mål 10 Minskad ojämlikhet - Regeringen

Globala målen. En hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid. Vi på Lerums gymnasium vill vara med och göra skillnad. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Därför arbetar vi med Förenta nationernas 17 globala för hållbar utveckling, Agenda 2030 Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Läs mer om de globala målen, testa gärna dig själv för att se hur målmedveten du är och ladda hem skolmaterial från webbplatsen globalamålen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) Rapporten Agenda 2030 i Hallstahammars kommun Pdf, 957 kB I programmet omsätts även några av de globala målen i Agenda 2030, se sidan 8, till lokal nivå och bidrar till implementeringen av dessa i den kommunala verksamheten. Vilka globala mål som programmet särskilt berör förtydligas under respektive prioriterat område

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap - Globala målenMål 10: Minskad ojämlikhet - Globala målenGLOBALA MÅLEN - A Sustainable Tomorrow